Nguyen Tien Khoa, Nhà Thép Tiền Chế, Kết Cấu Thép, Thiết kế, Gia Công và Lắp Đặt, Bồn Chứa, Sản Xuất và Cung Cấp Bồn Chứa,Lốc Tôn, Phun cát và sơn